I och med det planerade utbyggnaden av 5G, har det kommit till min kännedom att hundratals forskare, vetenskapsmän och läkare nu varnar för införandet av 5G, på grund av dess allvarliga och mycket negativa hälsoeffekter. De har tillsammans skrivit en ”Appeal”, den så kallade 5G-appellen, där de uppmanar FN, WHO och EU att vidta försiktighetsåtgärder omgående.

Läs 5G-appellen HÄR

Kontinuerliga uppdateringar angående 5G-appellen hittar du HÄR

 

Genève, Bryssel och andra städer har sagt nej till att införa 5G på grund av att strålningen långt överskrider de uppsatta gränsvärdena.

Genève stoppar 5G, ARTIKEL

Bryssel stoppar 5G, ARTIKEL

 

Forskning

Det finns mycket forskning i ämnet, cirka 20 000 publicerade vetenskapliga artiklar i PubMed, varav cirka 65 % påvisade allvarliga skador på allt levande av redan befintlig strålning, upp till 4G. Det är framförallt cellernas Voltage-Gated Calcium Channels (VGCCs), ungefär spänningskänsliga Kalcium-kanaler, som påverkas av mikrovågsstrålningen. Dessa sitter i cellmembranen och aktiveras av strålning, varvid ett inflöde av kalcium sker in till cellerna, vilket leder till oönskade kedjereaktioner. Mikrovågsstrålning medför ett överskott av kalcium i cellerna, vilket således ger allvarliga symptom, sjukdomar och obalanser.

En sammanfattning av vad forskningen hittills har sett att befintlig strålning orsakar är:

 • Cancer
 • Försämrad fertilitet (försämrad spermakvalité)
 • Skador på DNAt
 • Hormonstörningar
 • Oxidativ stress
 • Insomnia (Sömnlöshet)
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Stress, depression och ångest
 • Koncentrationssvårigheter och minnesstörningar
 • Större förändringar i hjärnstrukturer hos djur

 

Här sammanfattar Dr Martin Pall mycket av befintlig forskning, VIDEO

Här är en längre och mera djupgående föreläsning om VGCCs och de allvarliga fysiska konsekvenserna, riktad till läkare och forskare, VIDEO

Här är en skriftlig sammanfattning av forskningen (54 sidor), DOKUMENT

Länkar till vetenskapliga artiklar i ämnet hittar du HÄR

Resultat från forskning hittar du även på Strålskyddsstiftelsens hemsida HÄR

 

5G – strålning och teknik

5G tekniken skiljer sig avsevärt från tidigare generationer (4G/3G/2G/1G). 4G opererar i frekvensbandet cirka 2.4-5 GHz. 5G kommer att innebära en avsevärd höjning till att operera i frekvensbandet cirka 24-90 GHz, med möjlighet upp till 300 GHz!

Då kroppen är en Elektromagnetisk organism vars grundläggande funktioner som till exempel hjärta, hjärna och nervsystem styrs av elektriska impulser, är det mycket allvarligt att kroppen bestrålas av dessa höga frekvenser.

Den biologiska påverkan är uppenbar.

 

Militärvapen och Övervakning

5G är samma teknik som används inom militären för att skingra folkmassor, så kallade Directed Energy Weapon for Crowd Dispersal, eller så kallade mikrovågsvapen, med en frekvens på 95 GHz.

 

Då 5G är tänkt att finnas i ALL teknik runtomkring oss, i all vår hemelektronik, i gatubelysning, LED-lampor i hemmet och med antenner överallt, innebär det att vi kommer att utsättas för denna skadliga strålning dygnet runt överallt.

Tekniken möjliggör även så kallad 3D mapping, det vill säga en möjlighet att kartlägga och övervaka våra hem och även oss som individer in i minsta detalj.

 

Skyhöga Gränsvärden

Enligt BioinitiativReport 2012, där forskare sammanställde befintlig forskning, fann de att man inom forskningen kan påvisa att strålningstäthet från ca 30 mikrowatt per kvadratmeter (30 μW/m2) och uppåt är negativt påverkande på cellnivå (biologisk påverkan) och är alltså nivåer man bör undvika på platser man befinner sig långa stunder som i hemmet, sängen, på arbetsplatsen, i skolan och i andra offentliga miljöer.

Vid 2500 μW/m2 har man sett skador på DNAt.

I den miljö som människor befinner sig i är det numera vanligt att strålningstätheten i mikrovågsområdet ligger på nivåer mellan 100-100 000 μW/m2, även i den egna bostaden.

Godkänd nivå för mikrovågsstrålning i Sverige är satt av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till max 10 000 000 μW/m2, men det är bara en termisk gräns (värme), det vill säga man ska inte kunna koka av strålningen. Men, det har inget med biologisk påverkan att göra, för sådan finns inga satta gränsvärden.

Medan Sverige har fortsatt att hålla fast vid föråldrade och otillräckliga rekommendationer från International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) på 10 000 000 μW/m2, som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter, har Bryssel och andra regioner i Belgien under många år haft ett betydligt bättre och lägre gränsvärde för maximal tillåten strålning på ca 24 000 μW/m2. Det höjdes år 2014 till 100 000 μW/m2 enbart av den anledningen att det behövde anpassas för den starkare strålningen från 4G.

Införandet av 5G strider mot Miljöbalken och Europakonventionen.

Miljöbalken (MB) 2 kap 9§: Kan en verksamhet befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön får verksamheten bedrivas endast om det finns särskilda skäl. En verksamhet får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs ovan gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten.

 

Miljöbalken (MB) 2 kap. 10§: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna… Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

 

Enligt MB 2 kap 3§ gäller att om det finns skäl att anta olägenheter ska försiktighetsmått vidtas. Likaså gäller, enligt MB, 2 kap 2§ att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

 

Införandet av 5G strider även mot Europakonventionen och andra Internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Att göra storskaliga 5G-experiment i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning, vars totala konsekvenser är outredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd samt utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare.

 

Trots alla dessa allvarliga varningar med ett enormt stöd inom forskningen och trots att det strider mot lagen, ska alltså 5G rullas ut i Sverige. UTAN någon som helst RISKUTREDNING av hälso- och miljöpåverkan och UTAN att fråga befolkningen om de ens vill omge sig av denna starka strålning.

Detta är både en NATIONELL och GLOBAL KATASTROF med en skrämmande tystnadskultur!

Jag ber dig att ta del av denna information, ta denna varning på största allvar och använda din position för att få stopp på detta vansinne! Vår civilisation kommer inte att överleva 5G.

Vid frågor kontakta exempelvis Lennart Hardell, Professor och tidigare överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (lennart.hardell@orebroll.se), Olle Johansson, tidigare Docent i neurovetenskap och chef vid enheten för experimentell dermatologi på Karolinska Institutet, Adjungerad Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (Olle.johansson500@gmail.com) och Strålskyddsstiftelsen (info@stralskyddsstiftelsen.se).

Vill du vara med och påverka?

Det finns en facebook grupp som aktivt arbetar för att stoppa 5G. Välkommen <3